E-health

Betere communicatie arts-patiënt dankzij Eenheid van Taal

Eenheid van Taal opent allerlei toepassingen in de zorg; in vele zorgcontexten en voor vele doelgroepen. Een mooi voorbeeld ligt op het vlak van de patiëntvriendelijkheid. Samenwerking van onderzoekers, Nictiz en ict-leverancier ChipSoft maakt dit duidelijk.

Hugo van Mens is softwareontwikkelaar bij ChipSoft en houdt zich bezig met zorgportalen. Daarnaast is hij promovendus bij de afdeling Klinische informatiekunde van Amsterdam UMC, locatie AMC. Samen met ChipSoft en het AMC doet hij onderzoek naar de uitwisseling van gegevens tussen arts en patiënt.

Hoe kan de introductie van een patiëntvriendelijk terminologiestelsel, gebaseerd op Eenheid van Taal, de communicatie tussen arts en patiënt ondersteunen? De aanleiding voor deze vraag hangt samen met het recht van de patiënt om zijn elektronisch medisch dossier in te zien.

Onbegrijpelijke taal

Van Mens: ‘Artsen zijn dit niet gewend. Die schrijven in hun verslaglegging voor zichzelf of voor een collega en gebruiken daarvoor medisch jargon. Voor de meeste patiënten is dit niet te volgen. Onbegrijpelijke taal kan makkelijk aanleiding geven tot misverstanden of zelfs angst bij de patiënt.’

Het nieuwe softwareproduct waaraan Hugo van Mens werkt, wordt ontwikkeld om zo’n onwenselijke situatie te voorkomen en ook om de communicatie tussen arts en patiënt te ondersteunen. ‘Een arts kan zich blijven bedienen van zijn eigen, exacte taal in het patiëntendossier. Als een patiënt daarin gaat lezen, zorgt het nieuwe softwareproduct voor een patiëntvriendelijk synoniem of een eenvoudige omschrijving of toelichting als iemand met zijn muis over een medische term gaat of deze aanklikt. Op die manier krijgt hij de noodzakelijke informatie aangereikt om de arts goed te kunnen begrijpen.’

Implementatietraject

Snomed CT ligt aan de basis van deze toepassing van patiëntvriendelijke termen. Het nieuwe softwareproduct koppelt medische termen op basis van deze internationale standaard aan patiëntvriendelijke synoniemen, omschrijvingen en/of toelichtingen.

De patiëntvriendelijke extensie is het resultaat van een samenwerking tussen de Patiëntenfederatie en Zorgkaart Nederland. Van Mens: ‘Het softwareproduct is nog niet geïmplementeerd. Eerst gaan we de termen laten valideren door artsen. Die kijken of alles juist is.’

Daarna volgt een evaluatie door patiënten. ‘Zij moeten beoordelen of de aangeboden informatie begrijpelijk en nuttig is voor hen. Is dit wat zij willen weten? Aangezien we automatisch toelichtingen gaan genereren op basis van SNOMED CT, moeten we onderzoeken of alles klopt. Als het werkt is bredere toepassing denkbaar, bijvoorbeeld met de vrije tekst in behandelverslagen, in patiëntenvoorlichting en in een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).’

Meer kennis, meer therapietrouw

Als het lukt om een patiëntvriendelijke terminologie te introduceren in de communicatie tussen arts en patiënt, kan dat allerlei positieve effecten hebben. Sommige patiënten zien bijvoorbeeld op tegen het bezoek aan een arts of worden overvallen door een diagnose. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom zij het verhaal van een arts niet helemaal volgen of niet goed onthouden.’

Dan is het prettig als je thuis alles nog eens rustig kunt nalezen in begrijpelijke taal, aldus Hugo van Mens. ‘Uit onderzoek blijkt dat patiënten meer therapietrouw vertonen als zij beter geïnformeerd zijn. Dat kun je op deze manier bereiken. Voor artsen betekent het dat zij hun verslaglegging niet hoeven te veranderen. Dat is ook in hun voordeel, want zij hebben al genoeg registratielast.’

Eenheid van Taal

SNOMED CT is een internationaal terminologiesysteem voor de zorg. Het verzamelt allerlei termen uit de medische wetenschap en de zorg, en voorziet die van een eenduidige betekenis, gevalideerd door de betreffende zorgprofessionals. Dit dynamische terminologiestelsel wordt doorlopend uitgebreid met termen die daaraan worden toegevoegd door National Release Centers uit de deelnemende landen.

SNOMED CT wordt beheerd door SNOMED International, een lidstatenorganisatie waarvan Nederland een van de grondleggers is. Nictiz beheert namens VWS de Nederlandse versie. Hiervoor worden onder meer de relevante termen vertaald en worden er subsets gemaakt om zorgverleners te ondersteunen bij het vastleggen en uitwisselen van gezondheidsinformatie.

Lees hier meer over gegevensuitwisseling in de zorg.

Reacties