E-health

Werken met gezondheidsdata een voorwaarde

Vorige week hadden Tweede Kamerleden overleg over gegevensuitwisseling in de zorg. Een belangrijke vraag in dat overleg: hoe kunnen we gezondheidsdata laten werken?

Een vraag die met de toenemende zorgvraag en de krappe arbeidsmarkt steeds meer prangend wordt. Wil je in de toekomst ook goede zorg en ondersteuning leveren dan is werken met gezondheidsdata een voorwaarde.

Elke nieuwe ontwikkeling brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Zo stelden Tweede Kamerleden zich de vraag: hoe geven we de patiënt voldoende zeggenschap en bescherming bij het verwerken van die gezondheidsdata? Vooral als die data door verschillende zorgorganisaties gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis, een huisarts en de apotheker.

Delen gezondheidsdata

De patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met zijn data wordt omgegaan én hij moet kunnen instemmen dat zijn data worden gedeeld. In de voormalige VWS Proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio hadden we vier jaar geleden ook met dit vraagstuk te maken. Waar de minister en de Tweede Kamer-leden nog op zoek zijn naar de technische en juridische mogelijkheden van het hergebruik van gezondheidsdata voor het optimaliseren en doelmatiger maken van zorg hebben, wij de eerste succesvolle pilots op dit gebied al afgerond. Het inzetten van zorgdata voor zorgverbetering en kostenverlaging kan, en is ook mogelijk binnen de huidige wetgeving.

De data- en kennistechnologie infrastructuur van Gezonde zorg, Gezonde regio is ingezet voor het in beeld brengen en de selectie van specifieke patiënten die in aanmerking komen voor zorgverbetering. Daarnaast wordt de infrastructuur ook gebruikt bij consultvoorbereiding en behandeladviezen, monitoring en evaluatie en het maken van shared savings afspraken. Het belangrijkste hierbij is dat we het proces van ‘Samen beslissen’ tussen patiënten en zorgverleners een grote stap verder hebben kunnen brengen door patiënten en zorgverleners meer inzicht te bieden.

Krachtig instrument

Juist omdat het hergebruik van zorgdata voor het verbeteren van zorg een krachtig instrument is, besteden wij veel aandacht aan de inrichting van de juiste governance. Als de zeggenschap over de zorgdata bij andere partijen dan de patiënt en zorgverlener komt te liggen, bestaat het gevaar van ongewenste prijsmodellen voor het gebruik van zorgdata. Hier ligt een maatschappelijke uitdaging waar de Tweede Kamer zich terdege bewust van moet zijn.

Met de data- en kennistechnologie infrastructuur wordt het mogelijk om multidisciplinaire uitkomstdata op patiëntniveau samen te brengen en te bewerken. Het zorgt ervoor dat zorgverleners op het juiste moment beschikken over de juiste informatie. Momenteel werken we een patiëntenversie uit om patiënten begrijpelijke informatie te bieden ter voorbereiding op een consult en het gezamenlijk maken van keuzes. De patiënt krijgt zo meer regie over zijn eigen gezondheidssituatie.

Succesvolle pilots

Zorg en Zekerheid is samen met zorgorganisaties initiatiefnemer van Gezonde zorg, Gezonde regio. De eerste fase van het programma heeft succesvolle pilots opgeleverd met Triple Aim resultaten, tevreden patiënten en zorgverleners. Nu zijn verkennende gesprekken gaande om samen met patiënten, zorgverleners, Zorg en Zekerheid en twee andere grote verzekeraars te werken aan een verdere opschaling. Door schaalvergroting kunnen we nog beter de effectiviteit en doelmatigheid van interventies op basis van zorgdata aantonen. Zo kunnen we zorg verbeteren, kosten verlagen en patiënten meer regie geven.

Wij nodigen de minister en de leden van de Tweede Kamer van harte uit om onze ervaringen met ze te delen.

Eric G. Hiddink is innovatiemanager en wetenschappelijk adviseur bij kennisinstituut Health Base. Hij adviseert Gezonde zorg, Gezonde regio over zorgverbeteringstrajecten op basis van big data en kennistechnologie. Hij is medeoprichter van HealthCode, een non-profit organisatie die apps voor de zorg ontwikkelt.

Reacties